ZMLUVA

  Meno ALEBO Názov firmy:

  IČO:
  DIČ:
  Ulica:
  Mesto, PSČ:

  Kontaktné údaje:
  E-mail:
  Telefónne čislo:

  Zmluvné podmienky:
  Produkt:
  URL adresa:
  Číslo ponuky:

  Článok 1. Predmet zmluvy
  1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela -uvedené v objednávke- výlučnom vlastníctve objednávateľa.
  2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
  3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa pokynov objednávateľa a po jeho riadnom odovzdaní ju podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa spravovať a aktualizovať, prípadne inak upravovať.

  Článok 2. Cena
  1. Cena je určená v ponuke.
  2. Cenu dohodnutú v zmluve objednávateľ musí zaplatiť maximálne do 14 dní od dátumu vystavenie faktúry.
  3. Ak po uplynutí 14 dní vyhotovenú prácu neprevezme a neuhradí v zmluve dohodnutú cenu objednávateľ tak v tomto prípade objednávateľovi zanikne právo používať dielo, tovar alebo služby uv. v objednávke a dodávateľ nie je povinný vrátiť zálohu.

  Článok 3. Termín plnenia
  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr v lehote ktorá je uvedená v ponuke.
  2. Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na diele z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami, alebo inými nepredvídateľnými udalosťami nezapríčinenými zhotoviteľom, na ktoré nemá zhotoviteľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác zhotoviteľa pre prekážky ležiace na strane objednávateľa.

  Článok 4. Práva a povinnosti zhotoviteľa
  1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 2
  2. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky, príslušným právnym predpisom a záväzným normám.
  3. Zhotoviteľ je ďalej povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných objednávateľom v kvalite a množstve, ktoré mu dodal objednávateľ

  Článok 5. Práva a povinnosti objednávateľa
  1. Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej časti webovej stránky.
  2. Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály (obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie) v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom case.
  3. Objednávateľ je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením diela, zmluvy s tretími osobami vplývajúce na práce na diele, (napr. informácie o webhostingu, a pod.).
  4. Objednávateľ je povinný platiť faktúry v dohodnutom termíne podľa čl. 2.
  5. Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa, a to v najkratšom technicky možnom čase.

  Článok 6. Zodpovednosť za škodu
  1. Vlastníkom zhotovovaných webových stránok je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nich. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovaným webovým stránkam prechádza na objednávateľa odovzdaním webových stránok, keď objednavateľ uhradí faktúru za dielo, viď. čl. 2.
  2. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ.
  3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.
  4. Po prevzatí stránky objednávateľom na základe preberacieho protokolu patrí objednávateľovi právo na dôkladné otestovanie prezentácie najmä jej funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia aktuálnosti zobrazených informácií a ich usporiadania a to počas skúšobnej lehoty, ktorá je stanovená na 7 dní. Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky a chyby nájdené počas skúšobnej lehoty bezplatne na vlastné náklady a v čo možno najskoršom čase opraviť. Výnimku tvoria iba chyby spôsobené programami, prezentáciami, alebo zvukovými, alebo zvukovoobrazovými záznamami dodanými objednávateľom na účel zhotovenia stránky a chyby a nedostatky ktorých odstránenie by predstavoval porušenie autorských práv, alebo iných práv duševného vlastníctva.
  5. Požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch na ktoré sa nevzťahuje záručná doba po uplynutí skúšobnej lehoty podľa ods. 4. budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za dielo podľa článku 2. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa na novú objednávku na zmenu alebo úpravu stránky vzťahujú primerane.
  6. Zhotoviteľ neručí za úspešnosť webstránky, ani za prednostné umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch.

  Článok 7. Autorské práva
  1. Zhotoviteľ nie je majiteľom implementovaného softvéru. Zhotoviteľ poskytuje služby implementácie Open Source softvéru (nastavenie, inštalácia, zmeny), ktoré mu povoľuje príslušná licencia softvéru.
  2. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných objednávateľom nesie objednávateľ.
  3. Objednávateľ zaplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučné právo používať dielo ako internetovú stránku alebo reklamu. Akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu zhotoviteľa, pričom za každé takto odsúhlasené použitie má zhotoviteľ nárok na primeranú odmenu.
  4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím osobám bez písomného súhlasu objednávateľa.

  Článok 8. Odstúpenie od zmluvy
  1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak:
  a) objednávateľ dodá zhotoviteľovi obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na zhotovenie stránky, jej úpravu, zmenu, alebo dokončenie, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo účelom na ktorý majú byť použité porušujú právne predpisy SR alebo platné medzinárodné predpisy ktorými je viazaná SR, alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi,
  b) objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy,
  c) ak vopred upozornil objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných komponentov dodaných mu objednávateľom so softvérom, alebo komponentmi potrebnými na vyhotovenie, úpravu, alebo zmenu stránky ak by taká nezhoda mohla spôsobiť narušenie podstatných úžitkových vlastností stránky jej funkčnosť, kvalitu a úroveň zobrazenia, alebo funkčnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe stránky a objednávateľ na použití takého softvéru, alebo komponentov naďalej trvá.
  2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
  a) zhotoviteľ riadne neodovzdal dielo v lehote podľa ust. § článku 3.,
  b) zhotoviteľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy.

  Článok 9. Záruka
  1. Záruka znamená, že počas záručnej doby (2 roky) zhotoviteľ zodpovedá za správnu funkciu webstránky alebo produktu.
  2. Záruka nezahŕňa rozšírenia a modifikácie. Tie sú spoplatnené.
  3. Keď objednávateľ hocijakým spôsobom poškodí produkt (prestaví, alebo vymaže súbory), záruka sa automaticky stratí, a zhotoviteľ nebude mať v ďalšom žiadnu zodpovednosť ohľadom webstránky alebo produktu.
  4. Počas záručnej doby zhotoviteľ má 30 dní na odstránenie poruchy, v zmysle zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka. Na prípadné otázky -počas trvania záručnej doby- zhotoviteľ musí odpovedať do 5 dní podľa zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka.

  Článok 10. Záverečné ustanovenia
  1. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
  2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 513/1991 Zb. – Obchodný zákonníkom a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.
  4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
  5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami alebo elektronickým podpisom.
  6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.  Meno objednávateľa:
  Podpis objednávateľa:  POZOR! Kliknite 2-krát na ODOSLAŤ ak ste podpísali zmluvu, kým nevidíte dole overenie:
  “Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.”.