ZMLUVNÉ PODMIENKY - SUPPORT BALÍKY

 1. Predmet zmluvy

1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať IT služby pre webstránku odberateľa v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Obsah služieb – BALÍK LITE WEB:

 •  Zálohovanie 1x mesačne
 •  Update kritických modulov 1x mesačne
 •  Kontrola 1x mesačne (vírusy, atd…)
 •  Zásah 1x mesačne (vírusy, atd…)
 •  Kontrola a úprava SEO 1x mesačne

Cena pri ročnej platbe: 40 EUR / rok
Cena pri mesačnej platbe: 4 EUR / mesiac

Obsah služieb – BALÍK STANDARD WEB:

 •  Zálohovanie 1x mesačne
 •  Update kritických modulov 1x mesačne
 •  Update ostatných modulov 1x mesačne
 •  Kontrola 2x mesačne (vírusy, atd…)
 •  Zásah 2x mesačne (vírusy, atd…)
 •  Kontrola a úprava SEO 1x mesačne
 •  SEO úprava v Googli, webmaster tools 1x mesačne
 •  BONUS BALÍK v hodnote 70 EUR/rok

Cena pri ročnej platbe: 79 EUR / rok
Cena pri mesačnej platbe: 7 EUR / mesiac

Obsah služieb – BALÍK Standard E-SHOP:

 •  Zálohovanie 1x mesačne
 •  Update všetkých modulov
 •  Kontrola 2x mesačne (vírusy, atd…)
 •  Zásah 2x mesačne (vírusy, atd…)
 •  Kompletná SEO starostlivosť
 •  BONUS BALÍK v hodnote 579 EUR/rok

Cena pri ročnej platbe: 70 EUR / rok
Cena pri mesačnej platbe: 7 EUR / mesiac

2. Dĺžka zmluvy:

3.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť od dátumu uzatvorenia a platí do odvolania. Každá zo strán má právo zmluvu vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou.


Viazanosť

 

Bez viazanosti

 1. Finančné podmienky:

4.1. Úhrada za poskytované služby bude automaticky inkasovaná z platobnej karty zákazníka.

 1. Záverečné ustanovenia:

5.1. Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomne.

5.2. V prípade nesplnenia záväzkov zo strany jednej zo strán má druhá strana právo odstúpiť od Zmluvy.

5.3. Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sú platné len v písomnej forme.

 

 1. Záverečné ustanovenie:

Táto Zmluva nadobúda účinnosť od odoslanie objednávky